มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น

         
    คณะครูอาสาสมัคร    
         
     (officer) 2009630_61713.jpg    
     นางทิพยา  ทรัพย์มี
ห้วหน้าครูอาสาสมัคร
   
   (officer) 2009630_61884.jpg  (officer) 2009630_62274.jpg  (officer) 2009630_61920.jpg  
   นางปราณี  สุรงค์เลิศ
ครูชั้นเตรียมอนุบาล
น.ส.จินตนา  จินดาพล
ครูชั้นอนุบาล ๓
 
 น.ส.ฤชุวี  วีโรทัย
ครูชั้นอนุบาล ๑/๒
 
  (officer) 2009630_61947.jpg   (officer) 2009630_62076.jpg (officer) 2009630_62138.jpg   
  นางสุวรรณลสา  เกิดแก้ว
ครูชั้นอนุบาล ๓
  
 น.ส.พรวิลัย  จินดาพล
ครูชั้นอนุบาล ๑/๒
 น.ส.อัจฉราพร  รัตนวิโมกข์
ครูชั้นอนุบาล ๒
 
    (officer) 2009630_62335.jpg  (officer) 2009630_62296.jpg   
  นางดารุณี  รัตนบุรี
ครูชั้นอนุบาล ๑/๑
 
 นางนุชจรีย์  จินุกูล
ครูชั้นอนุบาล ๑/๑
 น.ส.ประทุมวัน  อุปเสน
ครูชั้นอนุบาล ๒
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

นางสุภาพร  อากาศภา

ครูชั้นเตรียมอนุบาล

น.ส.วัลยาพร  ขวัญนิมิตร

ครูธุรการ 

   
         
    เจ้าหน้าที่
   
  (officer) 2009630_62782.jpg   (officer) 2009630_62769.jpg  
 

น.ส.อำภา  ธรรมธราธารกุล

แม่ครัว

    นายผดุง  เงินเทศ
นักการ-พนักงานขับรถ
 
      
Online:  1
Visits:  204,070
Today:  22
PageView/Month:  1,251