มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น

ทำเนียบประธานศูนย์ฯ  อดีต - ปัจจุบัน
        ๑. นายประชา       จารุเสถียร
        ๒. พ.อ.นิพนธ์       กฤษณเกษตร          (เสียชีวิต)
        ๓. ร.ท.ยูเนี่ยน       แพทย์ประทุม  รน.   (เสียชีวิต)
        ๔. พ.ท. จรูญ        วิมลนันทน์               (เสียชีวิต)
        ๕. นายเฉลิมพล    อินทรมูล
        ๖. นางพูนสุข        เทียมทอง
        ๗. นายเอกมงคล  ปัญญาไว                  (ปัจจุบัน) 

ส่วนงานราชการ และองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน
    ๑. การเคหะแห่งชาติ อนุญาตให้ใช้ที่ดินสำหรับสร้างอาคารโดยไม่คิดค่าเช่า
    ๒. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย   
    ๓. มูลนิธิพัฒนาและสงเคราะห์ชุมชน
    ๔. สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
    ๕. ส.ส. ทิวา  เงินยวง  (จัดสรรงบพัฒนาจังหวัดตามขอเสนอของ ส.ส.จัดซื้อรถตู้มอบให้ ๑ คัน)

ทรัพย์สิน -  ครุภัณฑ์ และเงินสดหมุนเวียน
    ๑. อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๒ ชั้น  ๑  หลัง จำนวน ๖ ห้องเรียน
    ๒. รถตู้ โตโยต้าขนาด ๒,๕๐๐ ซีซี   ๑  คัน (อายุการใช้งาน ๑๒ ปี)
    ๓. เครื่องปรับอากาศจำนวน  ๙  ตัว
    ๔. คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง จำนวน 3 ชุด
    ๕. ติดตั้งระบบ CCTV (กล้องวงจรปิด)   1 ชุด  จำนวน 6  กล้อง
    ๖. ติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยในห้องธุรการ 1 ชุด
   
๗. อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ  เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปั้มน้ำ อุปกรณ์
        
เครื่องเล่นสนาม
เครื่องขยายเสียง   ตู้เย็น เตาแก๊ส    และเครื่องเล่น CD-DVD พร้อม TV จำนวน
         6 เครื่อง
     ๘. บัญชีเงินฝาก และสดเงินหมุนเวียนในธนาคารและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น   มีดังนี้.-
         ๘.๑ เงินฝากในบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  จำนวน ๔  เล่ม เป็นเงิน     ๘๖๙,๐๙๗.๓๙ บาท
         ๘.๒ เงินฝากในบัญชีศูนย์บริการชุมชนคลองจั่น  จำนวน ๒ เล่ม   เป็นเงิน        ๑๔,๙๑๒.๙๒ บาท
         ๘.๓ เงินฝากในหมวดกิจกรรมผู้สูงอายุ(ชมรมผู้สูงอายุ) จำนวน ๑ เล่ม เงิน      ๓๐,๒๓๘.๕๙ บาท
         ๘.๔ เงินฝากในหมวดสวัสดิการลูกจ้างอาสาสมัครเพื่อการกู้ยืม  ๑ เล่ม เงิน    ๒๔๓,๑๗๗.๖๕ บาท
         ๘.๕ เงินกองทุนสะสม คณะครูและเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 1 เล่ม          เงิน    ๑๑๕,๒๕๕.๐๔ บาท
                                                                    รวมเป็นเงินกองทุนจำนวน 
  ๑,๒๗๒,๖๘๑.๕๐ บาท
                                                                                 (สิ้นสุด  ณ  วันที่  ๓  มิถุนายน ๒๕๕๒
)

 

มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น
             คณะกรรมการได้เสนอขอจัดตั้ง   มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น    เมื่อวันที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยใช้ทุนทรัพย์ในการจดทะเบียน จำนวน ๒  แสนบาท (อยู่ในระหว่างการพิจารณาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง) เพื่อเป็นมูลนิธิ
ที่จะเข้ามากำกับดูแลในเรื่องกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กต่อไปในอนาคต

 
Online:  3
Visits:  262,968
Today:  5
PageView/Month:  3,364